Ритуалумritualum.ru
84%80%91%92%91%90%91%90%90%87%
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
77%100%100%100%100%88%33%33%44%33%
81%90%90%90%90%90%90%90%90%90%
100%91%100%100%100%100%100%100%100%100%
100%100%100%100%100%100%100%100%100%90%
95%95%95%95%95%85%95%90%95%95%
78%86%92%92%92%78%10%15%15%10%